CREDO

 Gdzie Bóg jest na pier­wszym miej­scu,
tam wszys­tko jest na swoim miejscu.

                                                                                                    Św. Augustyn

 

 „Wszelka władza społeczności ludzkiej
   Początek swój bierze z woli narodu”

                                                                             Konstytucja 3-go Maja 1791

 

„We wszelkich działaniach pomysłodawców efekty mogą być bardziej dalej idące od zamierzonych.”

                                                                                                                                           AUTOR

 

„Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie miało wyjść na jaw.”

                                      Św. Mateusz [10,-26], Św. Marek [4,-22], Św. Łukasz [8,-17; 12,-2]
Jan Paweł II Papież - Św.

"Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc,
aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość,
uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i
troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro
jakim jest wolna Ojczyzna."